QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN
Olimpia Port - nowa dzielnica Wrocławia
Categories: Inwestycje
      Date: Mar 25, 2011
     Title: Olimpia Port - nowa dzielnica Wrocławia
{global_content name="titlelink"}

W najbardziej zielonej przestrzeni Wrocławia, przy nadodrzańskich bulwarach, na styku Sępolna i Swojczyc...W najbardziej zielonej przestrzeni Wrocławia, przy nadodrzańskich bulwarach, na styku Sępolna i Swojczyc powstaje nowa dzielnica mieszkaniowa OLIMPIA PORT. Jej głównym kreatorem jest firma Archicom , deweloper z 25 letnim stażem we Wrocławiu, ceniony za wiarygodność, funkcjonalność i i atrakcyjne projekty architektoniczne, które staja się wizytówka miasta.ETAP I

Potencjał mieszkaniowy terenów wokół WIELKIEJ WYSPY a rozwój miasta

OLIMPIA PORT to teren na styku Sępolna i Swojczyc, położony nad Kanałami odry rzeką w najbardziej zielonej części miasta, tyle że w strefie postrzeganej jako produkcyjno-usługowa. W percepcji klientów nieruchomości teren nie istnieje ale jego potencjał bije na głowę aktualne walory Krzyków, dzielnicy najbardziej pożądanej do zamieszkania. - Naszym działaniom przyświecała idea włączenia nadodrzańskiego obszaru Swojczyc do krwiobiegu miasta – powiedziała Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Archicom. - Wykorzystanie jego położenia wśród naturalnej zieleni starorzecza Odry i bulwarów nadrzecznych czy Parku Linowego na Wyspie Opatowickiej, dostępnych poprzez kładkę na śluzie Bartoszowickiej z jednej strony, z drugiej zaś połączonych przez mosty Chrobrego z takimi terenami rekreacyjnymi jak Stadion Olimpijski, Park Szczytnicki i Hala Stulecia wraz z pergola i fontanną.


Dynamiczne rozwijający się Wrocław, zgodnie z trendami światowymi wypiera przemysł z centrów miast sukcesywnie powiększając sferę oddziaływania i zatacza coraz szersze kręgi wokół Centrum. Część pasma aktywności gospodarczej od wylotu w kierunku Warszawy po Mosty Chrobrego jest obecnie użytkowana przez zakłady nowoczesnych technologii takich jak 3M, Volvo, salony samochodowe itp. Skala działania na wschód od mostu uległa minimalizacji. Produkcja zanikła, a istniejąca substancja jest w większości podnajmowana mniejszym zakładom i przedsiębiorcom. Fakt przekroczenia od strony północno-wschodniej przez zabudowę mieszkaniową pierścienia aktywności gospodarczej (zaprojektowanej jeszcze w latach 80-tych przez Miejskie Biuro Urbanistyczne) spowodował, iż Archicom zdecydował się złożyć W 2005 roku wniosek o zmianę przeznaczenia zakupionego gruntu do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wrocław .Widząc duży potencjał terenów położonych wprost po drugiej stronie Sępolna, deweloperzy; ,m.in. Inkom, firma Ziajka oraz właściciele gruntów położonych na Swojczycach w obrębie ulic Betonowej, Cementowej Swojczyckiej, postanowili działać wspólnie. Założyli Konsorcjum i razem wnieśli do Miasta wniosek o zmianę przeznaczenia tych terenów na funkcje mieszkaniową wykorzystując moment aktualizowania Studium w 2008/9 roku Urbaniści miejscy od razy uznali ten pomysł za ciekawy i podjęto prace w kierunku jego realizacji.


ETAP II

Koncepcja osiedla społecznego podstawą do zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Kolejnym krokiem było wspólne wystąpienie do Miasta (wniosek z dnia 07.03.2008r.) o sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru w oparciu o postulowaną funkcje mieszkaniową. W oczekiwaniu na opracowanie planu, członkowie Konsorcjum dokonali wspólnych zakupów kolejnych gruntów na tym obszarze, położonych bezpośrednio nad kanałem nawigacyjnym rzeki Odry, z myślą o stworzeniu tu niewielkiego portu jachtowo-motorowego i postoju taksówek rzecznych. Przystąpiono do wspólnego opracowania koncepcji urbanistycznej dla całego obszaru, a prezentacja założeń, przyjętych przez Inwestorów, przed Zarządem Miasta i planistami BRW została wysoko oceniona.


W efekcie rozpoczęły się cykliczne spotkania w BRW, celem omówienia głównych założeń, przyświecających zarówno projektantom planu, jak i Inwestorom, w tym Gminie Wrocław. Rozważano skalę zabudowy oraz program funkcjonalny; zapewniono tereny pod wszystkie istotne funkcje miejskie: mieszkania, usługi, biura, restauracje, oświatę, kościół oraz rekreację. Zachowano lub przeznaczono do zbadania stare elementy związane z historia tego obszaru: tą bardzo wczesną (dawne grodzisko) i tą bardziej współczesną (stara cegielnia, tory kolejowe bocznicy trakcji Wrocław Nadodrze-Dobrzykowice z 1922r). Analizowano rozwiązania infrastrukturalne i drogowe, wytyczano ciągi pieszo-rowerowe i zielone promenady wykorzystując istniejące stare bocznice kolejowe i kompleksy zieleni. Wiele uwagi poświecono uzgodnieniom dotyczącym nowemu przebiegowi ulic, który umożliwił najkorzystniejsze posadowienie przyszłych budynków mieszkalnych względem stron świata i nasłonecznienia, bazując na doświadczeniach wzorcowego Sępolna.


Osobnym zagadnieniem była komunikacja drogowa i spojrzenie na nią z perspektywy istniejących planów jej udrożnienia w rejonie wschodnim miasta i samej Wielkiej Wyspy. (Trasa Swojczycka i przewidywana w Studium Trasa Olimpijska, łączące wschodnią obwodnicę miasta poprzez most w Łanach z obwodnicą autostradową, a także Most Wschodni i Aleja Wielkiej Wyspy). Komunikacja zbiorowa rozważana była również w świetle potrzeb komunikacyjnych partnerów strategicznych miasta czyli firm Volvo i 3M (przedłużenie linii tramwajowych, szybka kolej w systemie Park & Drive). Szukano też możliwości integralnego powiązania nowego osiedla z Wielka Wyspą, zapewniając w ten sposób wejście w strefę Zielonego Rynku Miasta Wrocławia (koncepcja miasta policentrycznego). Padł pomysł kładki nad rzeką ze strony BRW oraz kolejki linowej typu gondola ze strony Konsorcjum.


ETAP III

Uchwalenie planu – kompleks urbanistyczny na miarę Sępolna, sztandarowego przykładu osiedla społecznego

Niespełna miesiąc po akceptacji planu przez Radę Miejską Wrocławia (Uchwała nr LVI/1727/10 z dnia 04.11.2010r) Wojewoda Dolnośląski dnia 21.12.2010r w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 242 poz.4097 opublikował miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe we Wrocławiu który się uprawomocnił 22.01.2011r. Komisja Rozwoju i Architektury Rady Miejskiej Wrocławia uznała go za jeden z najlepszych planów.


Spójny kształt planu uzyskano dzięki umiejętności godzenia celów partykularnych poszczególnych deweloperów z celami Konsorcjum oraz polityką rozwojową miasta. Zabudowa mieszkaniowa i rekreacyjna nowego kompleksu będzie kolejnym, po Sępolnie czy Czterech Porach Roku na Jagodnie , przykładem osiedla społecznego, w którym strefy ludzkiej aktywności i życia są bogate i precyzyjnie wyznaczone. Osiedle społeczne umiejętnie przeplata i łączy różnorodne funkcje. Są przestrzenie mieszkaniowe z ciągami usługowymi usytuowanymi wzdłuż głównych ulic, łączącymi strefę komercyjno-biurową, zlokalizowaną od strony ul. Swojczyckiej z dwoma placami nadodrzańskimi najważniejszymi dominantami załozenia. Jeden z nich to przystań – port rzeczny, istniejący przy kanale żeglugowo-nawigacyjnym, kontrolowanym przez Śluzę Bartoszowicką. Drugi plac, o charakterze usługowo-rekreacyjnym , z jednej strony przylega bezpośrednio do rzeki drugiej zaś styka się z placem przykościelnym. Wszystkie główne funkcje planu łączą ścieżki piesze, rowerowe i bulwary wzdłuż Odry, prowadząc wzdłuż takich atrakcji jak skwery i miniparki, oczka wodne oraz strefy usługowe i edukacyjne. Plan pokrywa blisko 88ha, z czego ponad45 ha to tereny zielone i wodne, 23ha tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i 5 ha dedykowane usługom.


ETAP IV

Realizacja nowej inwestycji

Zatwierdzenie planu i uzyskanie podstawy formalnej rozpoczyna etap finalizowania uzgadnianych wcześniej porozumień miedzy deweloperami oraz spółkami miejskimi zajmującymi się infrastrukturą. Przygotowywane są porozumienia, dotyczące kolejności dokonywania stosownych podziałów gruntu, wydzielających tereny pod drogi, w zależności od planowanej kolejności realizacji inwestycji mieszkaniowych. Aby działania na tym terenie mogły przebiegać sprawnie, deweloperzy jednogłośnie podpisali specjalne porozumienie z Gminą, dotyczące przekazania na rzecz miasta gruntów pod drogi za symboliczną złotówkę. Konsorcjum przy realizacji tych dróg chce skorzystać z opracowanego przez Gminę Wrocław programu Mieszkaniowego. W zakresie kanalizacji deweloperzy wraz z MPWIK opracowują koncepcję infrastrukturalną (przepompownia dla całego terenu).Pierwszym etapem budowy kompleksu mieszkaniowego OLIMPIA PORT, przewidzianego na ok. 3.500 mieszkań, będzie inwestycja Archicomu. Przy ul Cementowej powstanie zespół czteropiętrowych budynków z ok. 150 mieszkaniami 2 i 3 pokojowymi, aktualnie najbardziej poszukiwanymi na rynku. Budowie czterech budynków, która rusza w czerwcu bieżącego roku, towarzyszyć będzie odnowienie przylegającej do ich terenu ulicy, wraz z towarzyszącą jej komunikacją pieszą. Planuje się też uporządkowanie leśnego skweru miejskiego położonego przy bulwarze, które podkreśli urodę istniejącego tu drzewostanu i uporządkuje przestrzeń wokół wznoszonych obiektów, otwierając im dostęp do rzeki z piękną perspektywą w kierunku centrum Wrocławia. Wraz z rozwojem przedsięwzięcia będą powstawać kolejne budynki w segmencie deweloperskim podwyższonym, apartamentowym i popularnym.- Chcemy jak najszybciej zmienić funkcje poprzemysłową tego terenu w osiedle z tzw. „duszą i klimatem” . Jesteśmy przekonani, iż walory lokalizacyjne – zieleń, przestrzenie rekreacyjne i sportowe, woda, rozwój infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej z pewnością zostaną docenione przez przyszłych mieszkańców - powiedziała Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Archicom. - Liczymy, że będzie to nowa wartość wrocławskiej tkanki miejskiej, nowa olimpijska dzielnica. Łącząc w sposób przemyślany siły wszystkich przedstawicieli Konsorcjum, OLIMPIA PORT stanie się dużym, samowystarczalnym i wielofunkcyjnym organizmem z dominantami skupionymi wokół rynku-przystani wodnej oraz rynku – forum, przy którym zostanie posadowiony kościół. Spójna i kameralna architektura będzie nawiązywać do klimatu Sępolna oraz historycznej zabudowy Swojczyc. Wszyscy członkowie Konsorcjum są zobligowani do przestrzegania przyjętego planu, nawet, jeśli zajdą jakieś zmiany właścicielskie.


Źródło: Archicom

27.03.2011


Tagi: mieszkania, nowa dzielnica, Wrocław, Swojczyce, Sępolno osiedle, Olimpia Port


Udostępnij

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

PlanRadar wchodzi na polski rynek. Aplikacja pozwala na zdalne, a jednocześnie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

W najnowszej inwestycji, oddanej do użytkowania wiosną br...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

PLATFORMA AUKCYJNA SAMOCHODÓW

giełda

Rozmowa z Przemysławem Krzeszowskim oraz Piotrem Wawrzynów o tym...

NOWOCZESNA OBSŁUGA PODATKOWA

foto

Spółka świadczy usługi w pełnym zakresie doradztwa podatkowego oraz wsparcie w ramach postępowania...

KINNARPS - REALIZACJE

foto

Zadanie, które Galderma Polska powierzyła firmie Kinnarps dotyczyło zaprojektowania...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

NOWI MENEDŻEROWIE I AWANSE

foto

3 grudnia 2020 -Michał Kościanek objął stanowisko dyrektora zarządzającego Europejskiego Centrum TMF Group w Katowicach...

KONFERENCJE, TARGI i WYDARZENIA

giełda

Już 26 listopada 2020, podczas konferencji online IT Security Trends, pojawi się możliwość zapoznania z bieżącymi..